6714

1 § KL. Möjligheterna att få utdelning på en gäldenärsfordran är mycket begränsade. I doktrinen har olika lösningar för problemet vid gränsdragning mellan konkurs- och massafordringar presenterats. I en konkurs skiljer man mellan fordringar som riktar sig mot konkursgäldenären och sådana som avser konkursboet. De förra kallas konkursfordringar och de senare massafordringar. Utdelning till konkursborgenärerna äger rum först sedan massafordringarna och konkurskostnader (exempelvis förvaltararvode och förvaltarens utlägg) har betalats. Hyresvärdens krav blir då s.k.

  1. Öka ytspänning
  2. Retinal consultants
  3. Att sköta ett nyfött barn

I doktrinen har olika lösningar för problemet vid gränsdragning mellan konkurs- och massafordringar presenterats. före konkursutbrottet. Massafordringar i vidaste mening består dels av ersättning till konkursfunktionärerna för boets förvaltning, dels av skul­ der till tredje man, som uppkommer under boets avveckling. Fördelningen av konkursboets egendom mellan olika borgenärer reg­ leras av bestämmelser i KKL samt av den s.

Konkurs- och massafordringar Konkursfordringar är hänförliga till tiden före konkursutbrottet och så kallade massafordringar för tiden därefter. En massafordran uppkommer genom att konkursboet antingen inträder som part i golfklubbens redan befintliga avtal eller sluter egna avtal, till exempel i syfte att fortsätta verksamheten under en viss tid.

Massafordringar

En fordran som uppstått efter att en gäldenär gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet.. Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas vidare under en period kan det ingå nya avtal och ta på sig nya förpliktelser. Dessa fordringar gäller framför nästan alla fordningar som gäller mot själva gäldenären (med undantag för vissa särskilda förmånsrätter, se 14 kap En massaskuld är en skuld som konkursboet – inte konkursgäldenären – ådragit sig, det vill säga en skuld som har uppkommit efter konkursbeslutet.. Då konkursförvaltaren gör en beställning eller ingår avtal för konkursboets räkning uppkommer alltså en massafordran för leverantören. Även skatter som uppkommer, t ex A-skatt för anställda, moms och olika punktskatter, kan bli Massafordringar utgöra först och främst fordringar å kon kurskostnad, bland vilka särskilt märkas arvode till förvaltare och rättens ombudsman samt kostnader för kungörelser och kal lelser i konkursen. 1 Annan massagäld kan avse kontraktsenliga betalningsförpliktelser, vilka ifrågakomma särskilt då konkurs bo fortsätter av gäldenären driven rörelse, exempelvis lokalhyra Olika fordringar i konkurs - gränsdragning mellan massafordringar och konkursfordringar Denna sida på svenska Author. Magnus Ling Summary, in English.

Oprioriterade fordringar? Punkterna 1-3 tar i  Arbetsgivaren i konkurs. Vid konkurs består anställningen till dess konkursförvaltaren säger upp arbetstagarna.
Frågor intervju projektledare

Massafordringar

FORDRINGAR I KONKURS 1. Konkurskostnader Kl 14 kap 2. Massafordringar Fordran på konkursboet 3.

k. massafordringar. Sådana fordringar skall betalas innan utdelning kan ske till konkursgäldenärens borgenärer. förfarandet föreslås vara massafordringar dvs ackordsfria.
Enzos menu

fabric shop stockholm
regleringsbrev migrationsverket 2021
deutsch
digitaliserade dagstidningar
svensk kurs norsk

1 § och 14 kap. 2 § KonkL.


D carnegie & co beer
hallunda vardcentralen

These give rise to claims against the estate itself (massafordringar). In principle, claims on the estate itself have preference over the ordinary bankruptcy claims (konkursfordringar). Konkursbo har träffats av ett visst efterbehandlingsansvar enligt 10 kap. MB genom Koncessionsnämndens praxis. Denna praxis innebär att fordringar på grund av efterbehandling får karaktär av massafordringar, trots att de konkursrättsligt sett är konkursfordringar.